+6o

Тарых сабагы 15 Кыргыз казак мамилелери XVIIIк 2 жарымы XIXк ортосу

Англис тилинде Кыргызстан тарыхы: depositfiles.com/files/eogxdaztf
«Кыргызстан тарыхы» боюнча
видеолекциялардын тизмеги.
Лектор-т.и.д., профессор Өскөн Осмонов

Лекциялардын темалары

1. Тарых илими жөнүндө жалпы түшүнүк. (1-бөлүк)
2. Тарых илими жөнүндө жалпы түшүнүк. (2-бөлүк)
3. Кыргызстан таш жана коло доорунда
4. Сактардын уруу бирикмеси
5. Усун жана Дабан мамлекеттери
6. Хуннимпериясы.(1- бөлүк)
7. Хунн империясы. (2- бөлүк)
8. Байыркы кыргыздар. Түрк кагандыктары.
9. Енисейлик кыргыздардын саясый жактан өнүгүүсү.(1-2-бөлүк)
10. Енисейлик кыргыздардын экономикасы. (1-2-бөлүк)
11. Енисейлик кыргыздардын этникалык байланыштары жана маданияты.
(1- 2-бөлүк)
12. Кыргыздардын Азиядагы үстөмдүк үчүн күрөшү.
Улуу кыргыз дөөлөтү. Каракандар мамлекети. Кыргыздар моңгол
доорунда. (1-2-бөлүк)
13. Кыргыз элинин калыптанышы.
14. Кыргыз элинин моголдорго жана калмак баскынчларына каршы күрөшү
(ХVI-XVIII кылымдар).
15. Кыргыз-казак мамилелери (XVIIIк. 2-жарымы – XIXк. ортосу)
16. Кыргыз элинин Кокон хандыгы менен мамилеси
(XVIII-XIXкк).( 1-бөлүк)
17. Кыргыз элинин Кокон хандыгы менен мамилеси
(XVIII-XIXкк). (2-бөлүк)
18. XIX кылымдагы Кыргыз хандыгы.
19. Кыргызстандын түндүгүнүн Россия империясына каратылышы.
20. 1873 – 1876 – жылдардагы элдик көтөрүлүш. Кыргызстандын түштүгүн
Россиянын басып алышы.
21. Россия падышачылыгынын Кыргызстандагы колониялык саясаты.
22. Кыргыз элинин улуттук-боштондук үчүн күрөшү. (1- бөлүк.)
23. Кыргыз элинин улуттук-боштондук үчүн күрөшү. (2-бөлүк)
24. Кыргыз элининXIX к. ортосунан XX к. башына чейинки маданияты.
(1- бөлүк).
25. Кыргыз элинин XIX к. ортосунан XX к. башына чейинки маданияты.
(2- бөлүк)
26. Падышалык бийликтин кулашы. Кыргызстанда Совет бийлигинин
орношу.
27. Кыргызстандагы граждандык согуш жана Совет бийлигинин чыңдалашы.
28. Советтик агрардык саясаттын Кыргызстанда ишке ашышы.
29.Кыргызстандын өнөр жайындагы социалисттик курулуш.
Маданий революциянын жүрүшү.
30. Кыргызстанда улут маселесинин чечилиши.
Кыргыз мамлекетинин түзүлүшү жана өнүгүшү. (1-2-бөлүк)
31. Кыргызстандык жоокерлердин Улуу Ата Мекендик согуштагы эрдиктери.
Тылдагы күжүрмөн эмгек.
32. Бүлүнгөн эл чарбасын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү. Маданият,
илим жана билим берүү (1946-1964жж).
33. Кыргызстан «өнүккөн социализм» мезгилинде (1964-1985-жж.)
34. Кыргызстан «кайра куруу» жылдарында (1985-1991жж.).
35. СССРдин тарашы. Эгемендүү Кыргыз Республикасынын жаралышы жана
өнүгүшү. (1-2-бөлүк)
36. Элдик революциялар: себептери жана натыйжалары. (1-2 бөлүк)
37. Чет өлкөдөгү кыргыздардын тарыхынан (1 бөлүк).
38. Чет өлкөдөгү кыргыздардын тарыхынан (2 бөлүк).Автор: Профессор Ө. Ж. Осмонов
14:43
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!